هزینه‌های شرکت در نخستین همایش

هزینه‌های همایش

نوع شرکت پژوهشگران در همایش

توضیحات

1

هزینه پذیرش هر مقاله (شرکت غیر حضوری برای کلیه پژوهشگران): 50/000 تومان

گواهی پذیرش و ارائه مقاله به تعداد نویسندگان، مجموعه مقالات همایش، گواهی مشارکت علمی در همایش به نام فرد دارنده پنل، هزینه پستی

2

هزینه پذیرش هر مقاله (شرکت حضوری برای کلیه پژوهشگران) : 50/000 تومان

بسته ویژه همایش، گواهی پذیرش و ارائه مقاله به تعداد نویسندگان، مجموعه مقالات همایش، گواهی شرکت و حضور در همایش به نام فرد دارنده پنل، میان وعده‌ها،  نهار

3

هزینه پذیرش مقاله دوم به بعد: رایگان

گواهی پذیرش و ارائه مقاله به تعداد نویسندگان، مجموعه مقالات همایش، گواهی مشارکت علمی در همایش به نام فرد دارنده پنل، هزینه پستی

4

هزینه شرکت آزاد بدون ارائه مقاله: رایگان تومان

بسته ویژه همایش، مجموعه مقالات همایش، گواهی شرکت و حضور در همایش، میان وعده‌ها،  نهار