محورهای همایش

محورهای همایش

جایگاه علوم انسانی در نهج البلاغه

وحدت اسلامی در نهج البلاغه

مردم سالاری دینی در نهج البلاغه

جامعیت و جهانی بودن قرآن کریم از منظر نهج البلاغه

اقتصاد مقاومتی در نهج البلاغه

آموزه ها و سیره علوی معیار زندگی اسلامی در نهج البلاغه

اخلاق اجتماعی در نهج البلاغه

کرامت انسان و حرمت آن در نهج البلاغه

و سایر موضوعات مرتبط