امکان ارسال مقالات پژوهشی و ترویجی به زبان انگلیسی

بدین وسیله به اطلاع آن دسته از پژوهشگرانی که تمایل به ارسال مقالات ارزشمند خود به زبان انگلیسی را دارند، می‌رساند، شیوه‌ نگارش مقالات انگلیسی، به همراه بخش‌ها و اولویت‌های مورد نظر، نظام ارجاع و سایر موضوعات از قبیل نوشتن وابستگی سازمانی (AFFILIATION) کاملا با نسخه فارسی یکسان بوده و تنها بایستی از فونت TIMES AND NEW ROMAN در زمان نگارش استفاده گردد.

با تشکر

دبیرخانه همایش